Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).

Poniżej znajdziecie Państwo klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dla Czytelników Biblioteki Publicznej Gminy Włodawa na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz zawartych umów.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE OBOWIĄZKU PRAWNEGO CIĄŻĄCEGO NA ADMINISTRATORZE

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA I DANE KONTAKTOWE

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Gminy Włodawa z siedzibą w: Suszno ul. Poleska nr 4, 22-200 Włodawa. Administratorem można się kontaktować poprzez adres email: bpgwlodawa@interia.pl, lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email: bpgwlodawa@interia.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIAZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.

Dodaj komentarz