Deklaracja dostępności

Biblioteka Publiczna Gminy Włodawa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bpgwlodawa.pl  i bpgwlodawa.bip.lubelskie.pl

Zgodność ze standardami

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  Mogą jednakże zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostatecznie dostępne z uwagi na fakt, iż:

 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzić teksty bezpośrednio w serwisie.  Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie),
 • serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów Word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowane były poprawnie,
 • filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów (lub innych wymaganych elementów) z uwagi na fakt, że opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Ułatwienia na stronie BIP;

 • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),
 • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
 • uporządkowana przejrzysta mapa strony,
 • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
 • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
 • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po stronie internetowej:

 • Tab – przeniesienie do kolejnego elementu na stronie
 • ShiftTab – przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie
 • PgUp – przewinięcie strony w górę
 • PgDn – przewinięcie strony w dół
 • Ctrl„+” – powiększenie całej zawartości strony
 • Ctrl„-„ – pomniejszenie całej zawartości strony
 • Ctrl„0” – przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony
 • Home– przejście na górę strony
 • End– przejście na dół strony

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

W miarę możliwości Biblioteka Publiczna Gminy Włodawa będzie poprawiać brak dostatecznej dostępności, oraz dokładać starań by nowe treści przygotowywane były poprawnie. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: biblioteka@gmina-wlodawa.nazwa.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 797 651 244. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji     w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dostępność architektoniczna

 • Biblioteka Publiczna Gminy Włodawa, Suszno, ul. Poleska 4, 22-200 Włodawa

Budynek parterowy, do budynku  prowadzą 2 wejścia od ulicy Poleskiej 4, do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo  osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Jest toaleta dla osób niepełnosprawnych – znajduje się na głównym korytarzu. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 • Filia Biblioteczna  w Korolówce, Korolówka 84 a, 22-200 Włodawa  

Do budynku prowadzi wejście główne zlokalizowane od strony wjazdu na parking.  Do drzwi wejściowych prowadzą schody bez podjazdu dla wózków inwalidzkich, w budynku nie ma windy. Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych za pomocą znaku pionowego i poziomego. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 • Filia Biblioteczna w Korolówce-Osadzie, Korolówka- Osada 12, 22-200 Włodawa

Budynek parterowy, do budynku prowadzą 3 wejścia, dwa wejścia są od ulicy, natomiast trzecie wejście z tyłu budynku obok parkingu. Nie ma przystosowanej  toalety dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo  osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Do budynku  i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 • Filia Biblioteczna w Orchówku, Orchówek, ul. Wesoła 10, 22-200 Włodawa

Budynek parterowy, do budynku prowadzą  2 wejścia, wejście główne  od ulicy Wesołej,  natomiast drugie wejście w szczycie budynku. Nie ma przystosowanej  toalety dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo  osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Do budynku  i wszystkich jego pomieszczeń można wejść   z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 • Filia Biblioteczna w Żukowie, Żuków 125, 22-200 Włodawa. 

Do budynku prowadzi wejście główne oraz wejście dodatkowe, które są zlokalizowane od strony wjazdu na plac szkolny (północny-zachód). Do drzwi wejściowych, zarówno wejścia głównego, jak i dodatkowego, prowadzą schody.  Przy schodach wejścia głównego znajduje się podjazd dla wózków (inwalidzkich),  w budynku nie ma windy. Toaleta  jest  przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem planuje się wyznaczyć miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych wraz z utworzeniem wjazdu i parkingu w 2021 roku.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub  w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Komentarze zamknięte.