Wynajem świetlicy

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

P1440965

P1440962

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zarządzenie Nr  8/2014

Dyrektora Biblioteki

Publicznej Gminy Włodawa

z dnia 18 sierpnia 2014 r.

w sprawie Regulaminu wynajmu Świetlicy Wiejskiej w Susznie

 

Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach     (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 ze zm.), ustawy  z dnia 25 października o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ze zm) i §14 Statutu Biblioteki Publicznej Gminy, zarządzam co następuje:

   1. Wprowadzam Regulamin wynajmu Świetlicy Wiejskiej w Susznie, stanowiący załącznik Nr 1 do                      zarządzenia, załącznik Nr 2 i Nr 3.

   2. Traci moc zarządzenie Nr 6 /2010 Kierownika Biblioteki Publicznej Gminy Włodawa z dnia 02.11.2010 r.        w sprawie Regulaminu wynajmu Świetlicy Wiejskiej w Susznie.

   3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 roku.

Załącznik nr 1

                                                                                                          do Zarządzenia nr 8/2014

                                                                                                          Dyrektora Biblioteki

                                                                                                          z dnia 18.08.2014 r.

Regulamin  Wynajmu  Świetlicy Wiejskiej w Susznie

 

 • 1. Wprowadzam Regulamin Wynajmu Świetlicy Wiejskiej w Susznie o treści:

Postanowienia ogólne:

1)  świetlica jest miejscem spotkań integrującym środowisko,

2) administratorem świetlicy jest Biblioteka Publiczna Gminy Włodawa,

3) najemca zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu,

4) ze świetlicy mogą korzystać podmioty i osoby fizyczne na podstawie zawartej umowy.

 Do obowiązków wynajmującego świetlicę należy:

 • współpraca z pracownikami Biblioteki,
 • dbanie o czystość obiektu,
 • dbanie o urządzenia i sprzęt znajdujący się w świetlicy,
 • zapoznanie się z regulaminem korzystania z obiektu,
 • wynajmujący ponosi odpowiedzialność materialną za powierzony mu sprzęt i urządzenia, stanowiące własność świetlicy.
 • wynajmujący ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników i całego obiektu (ppoż. i inne).

Wynajem świetlicy i wyposażenia:

 • wynajem świetlicy odbywa się odpłatnie na podstawie zawartej umowy,
 • opłatę za wynajem pobiera się na podstawie cennika zatwierdzonego przez Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Włodawa, stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu,
 • opłata za wynajęcie świetlicy zawiera koszty za zużytą energię elektryczną i cieplną, wodę, ścieki, gaz i wywóz nieczystości,
 • wynajęcie świetlicy odbywa się poprzez złożenie wniosku do Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Włodawa, w terminie nie późniejszym niż 14 dni przed datą wynajęcia, wzór wniosku określa załącznik nr 3 do Regulaminu,
 • przy każdorazowym przekazywaniu świetlicy powinna być wyznaczona osoba odpowiedzialna, do której należy przejęcie lokalu, nadzór nad korzystaniem z lokalu oraz przekazaniem lokalu w stanie takim, jakim został wynajęty,
 • umowa za wynajem zostanie zawarta w terminie na 7 dni przed wynajmem pod warunkiem, że wnioskowany termin jest terminem wolnym,
 • za uszkodzenia odpowiada osoba wynajmująca, która ma obowiązek usunąć usterki na swój koszt w terminie do 14 dni,
 • osoba wynajmująca ma obowiązek zabezpieczenia wewnętrznych roszczeń.

Postanowienia końcowe:

 • osoby korzystające ze świetlicy winny przestrzegać przepisów BHP, ppoż. oraz dotyczących porządku publicznego,
 • skargi i wnioski należy składać do Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Włodawa z/s w Susznie.

Załącznik Nr 2

                                   do Regulaminu

Świetlicy Wiejskiej

w Susznie

 w sprawie stawek opłat za wynajem Świetlicy Wiejskiej w Susznie

Ustala się stawki opłat za wynajem Świetlicy Wiejskiej oraz pomieszczeń przynależnych i wyposażenia, z wyłączeniem naczyń i sprzętu kuchennego w wysokości:

1. za imprezy zbiorowe (komercyjne), tj. wesela, bale, zabawy – 600,00 zł + 23% podatku VAT = 738,00 zł za czas trwania imprezy oraz 80,00 zł + 23% podatku VAT = 98,40 zł za każdy dzień przed imprezą i za każdy dzień po imprezie,

2. za imprezy rodzinne, tj. komunie, chrzciny, uroczystości rocznicowe i imieninowe – 350,00 zł + 23% podatku VAT = 430,50 zł za czas trwania imprezy oraz 80,00 zł + 23% podatku VAT = 98,40 zł za każdy dzień przed imprezą i za każdy dzień po imprezie,

3. szkolenia, kursy za jedną godzinę wynajmu 25,00 zł + 23% podatku VAT = 30,75 zł

W skład opłat za wynajem wchodzą:

a) zużyta energia elektryczna i cieplna,

b) zużyta woda i ścieki,

c) zużyty gaz,

d) wywóz nieczystości.

Świetlicę udostępnia się na podstawie złożonego wniosku i podpisanej umowy.

Płatność za wynajem świetlicy dokonuje się na podstawie wystawionej faktury VAT w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.

Traci moc Zarządzenie Nr 6/2010 r. Kierownika Biblioteki Publicznej Gminy Włodawa z dnia 02.11.2010 r. w sprawie Regulaminu wynajmu świetlicy wiejskiej w Susznie.

W/w stawki opłat za wynajem świetlicy wiejskiej w Susznie obowiązują od dnia 1 września 2014 r.

WNIOSEK do pobrania:

wniosek- wynajm

Komentarze zamknięte.